? #จังหวัดนนทบุรี   รณรงค์ให้ปชช.ร่วมลดขยะและคัดแยกขยะ และนำไปรึไซเคิลไปขาย เพื่อมีรายได้สู่ชุมชน พัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะ ?

? นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick-Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนนทบุรี  โดยมี นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง และ ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 30 ม.ค.67 

 

? เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรึไซเคิลไปขาย 

♻️ เพื่อมีรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะและเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรึไชเคิลจากประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการ สังคมในรูปแบบต่าง ๆ

 ? ซึ่งมีการจัดทำแผนงานและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

  

♻️? ทั้งนี้ ยังให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และมีนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่  สำหรับกิจกรรม KICK OFF ในครั้งนี้ 

? เป็นการร่วมมือระหว่างจังหวัดนนทบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองบางบัวทอง และ เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองจัดกิจกรรม KICK OF F การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนนทบุรีโดยมี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน

#ข่าวคนนนนท์

? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี / สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

#ธนาคารขยะ #Recycle #รีไซเคิล #รีไซเคิลขยะ #คัดแยกขยะ #ลดขยะ #ขยะ #ทิ้งขยะ #RecyclableWasteBank #บางบัวทอง #นนทบุรี #จังหวัดนนทบุรี #nonthaburi